Packet Noodle

SHIN RAMYUN

SHIN RAMYUN KIMCHI

SHIN RAMYUN RED

SHIN RAMYUN STIR-FRY

SHIN STIR-FRY CHEESE

SHIN RAMYUN SPICY CHICKEN

NEOGURI

NEOGURI MILD

CHAPAGHETTI

CHAPAGHETTI SPICY

CHAPAGURI

ANGRY CHAPAGURI

Mr.BIBIM CHICKEN

Mr.BIBIM KIMCHI

ZHAWANG

SPICY ZHAWANG

SOON RAMYUN

POTATO NOODLE SOUP

Cup Noodle

SHIN CUP

SHIN RAMYUN BIG CUP

SHIN RAMYUN KIMCHI CUP

SHIN RAMYUN RED CUP

SHIN STIR-FRY BIG CUP

NEOGURI CUP

CHAPAGURI BIG CUP

ANGRY CHAPAGURI BIG CUP

SOON CUP